Obecné informace

Městská policie (MP) v Dobrušce byla zřízena vyhláškou města dne 1.7.1991 jako výkonný orgán k zajišťování veřejného pořádku ve městě. Městskou policii Dobruška řídí místostarosta Jan Špaček. Strážníci svoji příslušnost prokazují stejnokrojem s odznakem, identifikačním štítkem na prsou a nášivkou s názvem obce na záloktí levého rukávu, případně pouze průkazem nebo slovním prohlášením "městská policie".

Hlavní úkoly Městské policie Dobruška

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii nebo zvláštního zákona:

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
  • se podílí na prevenci kriminality v obci
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

Působnost

Do katastru působnosti Městské policie Dobruška dále patří: Pulice, Mělčany, Chábory, Spáleniště, Domašín, Křovice a Běstviny, kde žije cca 6 500 obyvatel.

Obce, se kterými má město Dobruška uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o plnění úkolů Městské Policie jsou Opočno, Pohoří, Přepychy, České Meziříčí, Rohenice, Králova Lhota, Olešnice v Orlických horách, Val, Provoz.

Městská policie, nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška, tel. 602 491 619, e-mail: mestskapolicie@mestodobruska.cz