Něco málo o radaru na obchvatu města

V červnu 2020 byl spuštěn ostrý provoz měřiče rychlosti umístěného na obchvatu města, křižovatka silnice II/298 a ulice Mělčanská. Měření rychlosti zde provádíme v souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, pomocí stacionárního měřiče který zaznamenává okamžitou rychlost jízdy vozidla. Jde o měření obou směrů automatizovaným systémem bez obsluhy a stanoviště pro měření rychlosti bylo schváleno Policií ČR.

Nejčastější dotazy:

Co je to Výzva k uhrazení určené částky?
Jedná se o částku, kterou má možnost provozovatel zaplatit za to, že nezajistil, aby jeho vozidlem nedošlo k porušení pravidel silničního provozu. Je-li určená částka uhrazena nejpozději v den splatnosti, obecní úřad obce s rozšířenou působností věc odloží, tzn. dále nezjišťuje řidiče vozidla. Částka je stanovena podle naměřené rychlosti vozidla po odečtení tolerance měřiče rychlosti, která je 3 km/h od skutečně naměřené rychlosti. Při rychlosti nad 100 km/h se odečítají 3% ze skutečně naměřené rychlosti.

Dojde při uhrazení určené částky k zápisu bodů do karty řidiče?
V případě zaplacení určené částky nejsou připisovány nikomu žádné body do bodového hodnocení řidiče. Nejedná se totiž o trest za přestupek řidiče, ale o postih za odpovědnost provozovatele vozidla. Tento přestupek se nezapisuje do žádné evidence.

Jakým způsobem mohu zaplatit určenou částku?
Určenou částku lze zaplatit na číslo účtu 5767559339/0800 vedený u České spořitelny, a.s., variabilní symbol je generován individuálně a je uveden ve výzvě. Na stejný účet lze zaplatit určenou částku i poštovní poukázkou.
Lze také platit hotově s výše uvedenými údaji na pokladně Městského úřadu Dobruška, ul. Solnická 777:
Po, St: 7:30 - 17:00
Út: 7:30 - 11:30
Čt: 7:30 - 15:00
Všechny potřebné údaje pro platební styk jsou výrazně uvedeny na výzvě k úhradě určené částky. Doporučujeme před odesláním platby důkladně zkontrolovat platební údaje - zejména číslo účtu a variabilní symbol.

Chci nahlásit, kdo vozidlo řídil. Jakým způsobem to mohu udělat?
To lze učinit pouze písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky MěÚ Dobruška mgjbetz.

Chci vidět fotodokumentaci k přestupku, který byl vozidlem spáchán.
Fotodokumentaci obecní úřad obce s rozšířenou působností zasílá společně s výzvou.

Jaké sankce hrozí provozovateli v případě, že osoba řidiče nebude jednoznačně zjištěna?
V případě, že přestupek nebude provozovatelem nahlášenému řidiči prokázán, případně bude takový řidič nekontaktní apod., správní orgán zahájí správní řízení s provozovatelem vozidla. Tomu bude uložena pokuta v rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje. Provozovateli se však neukládá zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a nezaznamenávají se body v bodovém hodnocení řidiče.

Městská policie, nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška, tel. 602 491 619, e-mail: mestskapolicie@mestodobruska.cz