Zprávy

Spolupráce při úklidu Dobrušky

V sobotu 14. září jsme se připojili k akci pořádané místním florbalovým klubem FBC Dobruška s názvem "Ukliďme Dobrušku". Mladí florbalisté a jejich rodiče vyrazili do úklidu odpadků po městě a okolí a my do lokalit, kde se scházejí rizikové osoby, abychom je vyčistili od nebezpečného materiálu. Prověřili jsme několik těchto míst a nezapomněli ani na sousední město Opočno. A výsledek naší činnosti byl nález dvou použitých injekčních stříkaček. Mnohým lidem se může nález jen dvou stříkaček ve dvou městech zdát málo, ale při možnosti jaké neštěstí dovede i jedna nakažená stříkačka přivodit je pro nás každý nález a zlikvidování úspěchem. Kontrolu těchto lokalit se samozřejmě věnujeme v průběhu celého roku a v minulosti jsme se také zúčastnili celorepublikové akce s názvem "Jehla". Při této činnosti úzce spolupracujeme s krizovým centrem Laxus, jejichž pracovníkům je nebezpečný odpad předán. Terénní pracovníci centra uživatelům drog poskytují sociální a adiktologické služby.

Shodou náhod při návratu na oddělení byla mezi Dobruškou a Doly zastavena řidička, u níž jsme pojali podezření, že by mohla být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vyzvali jsme ji tedy k provedení orientační dechové zkoušky, která vyšla s negativním výsledkem, ale test na přítomnost jiných návykových látek vyšel s výsledkem přítomnosti THC (tetrahydrokanabinol), který se vyskytuje v konopí, dále na látky amfetamin a metamfetamin. Žena byla předána hlídce Policie ČR. Na závěr mohu konstatovat, že v našich statistikách začíná být řízení pod vlivem návykových látek častějším jevem než řízení pod vlivem alkoholu.

Beseda pro děti na Novém Hrádku

První srpnový den jsem byl pozván vedoucími příměstského tábora na Novém Hrádku, abych dětem představil práci městské policie. Ve spolupráci s OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) jsem přivítal ochotu jedné pracovnice se besedy také zúčastnit a proto jsme do místní sokolovny vyrazili spolu. Pracovnice OSPOD se dětem představila a vysvětlila jim, v čem spočívá její práce, kde najdou její pracoviště a na jakém telefonním čísle ji mohou v případě tíživé životní situace kontaktovat.

Já dětem představil činnost městské policie a její spolupráci s ostatními složkami IZS (hasiči, rychlá záchranná služba, Policie ČR). Nejvíce je samozřejmě zajímaly napínavé příběhy ze služby a vybavení, které se ve službě používá např. taktická vesta, odchytové pomůcky, záchranářské vybavení a alkohol tester. Veškeré vybavení muselo být dětmi také vyzkoušeno. V neposlední řadě jsem nezapomněl na to si děti vyzkoušet, zda vědí, jak se chovat v různých situacích např. styk s cizím zvířetem, kontakt s cizí osobou, nález nebezpečných věcí, jak se chovat na ulici a další. Děti jsem si také vyzkoušel z důležitých telefonních čísel a obstály na jedničku.

Neukáznění řidiči na autobusovém nádraží

Znalost dopravních značek je jedním ze základů, které by měl každý účastník silničního provozu a obzvláště řidič ovládat. Jejich umístění má pro provoz na pozemních komunikacích svůj význam a jsou určeny k jeho regulaci nebo omezení. Takové omezení je i v Dobrušce u Archlebových sadů v prostoru autobusového nádraží. Zde je provoz omezen dopravní značkou B1 (zákaz vjezdu) s dodatkovou tabulkou "MIMO BUS, DOPRAVNÍ OBSLUHY A VOZIDEL DO AREÁLU HEMA, JECH". Bohužel stále více řidičů si myslí, že jejich jednání nikoho neomezuje a nerespektují význam dopravních značek. Díky jejich bezohlednosti, že do místa neoprávněně vjedou, svá vozidla zaparkují a odejdou si na nákup nebo k lékaři, zde vzniká komplikace řidičům linkových autobusů, jejichž řidiči je poté nemají kde při přestávce odstavit. Každé toto porušení lze vyřešit blokovou pokutou do výše 2000,- Kč.

Dopravní situace v Pulické ulici a u gymnázia

U Gymnázia Dobruška v Pulické ulici byly instalovány dvě nové dopravní značky B1 (zákaz vjezdu) s omezením "mimo dopravní obsluhy". Ke gymnáziu je nyní vozidlům, jež nesplňují podmínku dopravní obsluhy vjezd zakázán a to ze všech tří směrů.

Čím dál častěji se setkáváme s řidiči, kteří takový zákaz porušují i na jiných místech v Dobrušce. Např. v ul. Na Budíně nebo v ul. Poddomí, kde se v poslední době na dodržování tohoto zákazu zaměřujeme. Někteří řidiči nevědí, co znamená pojem "dopravní obsluha" a "zásobování" nebo nechápou jeho význam.

Dopravní obsluha jsou v české terminologii silničního provozu vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, speciálně označená vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

Definice "zásobování" je užší. Také zahrnuje vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, speciálně označená vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou, ale už nezahrnuje vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

Dále upozorňuji, že v rámci uzavírky pozemní komunikace v Novém Městě nad Metují a vedení objízdné trasy přes Pulice a Dobrušku, probíhají a nadále budou probíhat z důvodu nárustu dopravy zvýšené kontroly na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v ul. Pulická a Zd. Nejedlého, a to i v ranních hodinách při začátku školního vyučování. Pro ty, co nepostřehli změnu dopravního značení, pouze připomínám, že v ul. Pulická u gymnázia a základní školy platí v pracovní dny v době od 6:00 do 17:00 snížení rychlosti na 30 km/h.

Neukáznění pejskaři

Trávníky plné psích výkalů, nemilé překvapení na chodníku, do kterého si šlápnete? Ano, to je problém kdejakého města, vesnice, sídliště nebo parku, a bohužel i u nás v Dobrušce. Neukáznění pejskaři si zřejmě myslí, že pokud platí za psa městu poplatek, nemusí po něm exkrementy uklízet. V porovnání s předchozím stavem se tato situace výrazně zlepšila, ale stále se najdou jedinci, kteří nechají svého psa vykonat potřebu, a přestože mají pytlík v ruce, otočí se, aby zjistili, jestli je někdo nepozoruje a z místa nenápadně zmizí, aniž by hromádku uklidili. Nejenže tímto přístupem dělají ostudu ostatním slušným lidem, kteří po svých psech uklízejí, ale působí nepříjemnosti dalším uživatelům veřejné zeleně, jako jsou například děti, které si na takto znečištěných trávnících hrají, nebo maminkám, které by si chtěly se svými ratolestmi odpočinout v parku na dece.

Jako každý rok dochází s příchodem jara k navýšení odchytů volně pobíhajících psů, kteří větří hárající se feny a jsou proto schopni překonat nemalou překážku. Bohužel se stává častějším pravidlem, že po odchytu nemůžeme pejska ihned identifikovat a zjistit majitele, jelikož není nijak označen. Apeluji tedy na ty, co svého psa označeného nemají, aby tak učinili. Nespoléhejte na to, že se Vám nemůže zaběhnout, i když ho máte za plotem v zabezpečené zahradě. Ulehčíte nám úsilí při hledání jeho domova a jemu stresující pobyt v cizím prostředí záchytného kotce.

Dále bych chtěl touto cestou upozornit, že od roku 2009 platí ve městě Dobruška vyhláška č. 1/2019 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích, která zakazuje venčení a volné pobíhání psa bez vodítka v zastavěné části města, což se v poslední době stalo v našem městě opět trendem. Její porušení naplňuje skutkovou podstatu přestupku §4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích v platném znění.

Parkoviště v ul. Pulická

V nejbližších dnech nebo týdnech bude v ul. Pulická provedena změna dopravního značení, která bude spočívat ve vytvoření několika parkovacích míst. Parkoviště se bude nacházet v blízkosti pozemní komunikace u čp. 161 VINÁRNA - BAR "Nad sklípkem", kde je již plocha zřízena. Do teď bylo na tomto místě parkování omezeno pouze na dvě místa a na zbývající ploše parkování zakazovalo dopravní značení B28 (zákaz zastavení). Po úpravě dopravního značení dojde k uvolnění celé parkovací plochy, kde budou tato místa ve všední dny od 7:00 do 15:00 hod. vyhrazena pro návštěvníky ordinací lékařů v ul. Spojovací. Žádáme tedy pacienty, aby při návštěvě ordinací využívali toto parkoviště a neblokovali svými vozidly ul. Spojovací.

Nové dopravní značení v Opočenské ulici

Minulý měsíc bylo v Opočenské ulici instalováno nové dopravní značení. Tato značka "Parkoviště s parkovacím kotoučem" (IP 13b) s platností od křižovatky s ul. Pulická po křižovatku s ul. Komenského označuje parkoviště, na kterém je řidič při počátku parkování povinen umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání. V Dobrušce najdeme již takových parkovišť pět a na dodatkových tabulkách je vždy uvedena doba po kterou dopravní značka platí.

Solnická ulice Solnická ul. (u budovy MěÚ Dobruška č.p. 57)
Po - Pá od 7 do 17 hod. max. 1 hod.

Šubertovo náměstí
Po - Pá od 7 do 17 hod. max. 2 hod.

Komenského ul. (u budovy MěÚ Dobruška č.p. 629)
Po - Pá od 7 do 16 hod. max. 30 min.

Opočenská ul. (u prodejny Trend č.p. 81)
Po - Pá od 7 do 17 hod. max. 30 min.

Opočenská ul. (nové)
Po - Pá od 7 do 17 hod. max. 60 min.

Parkovací hodiny Dopravní značku "Parkoviště s parkovacím kotoučem" najdeme i v jiných městech a proto doporučujeme mít ve vozidle parkovací kotouč (parkovací hodiny) vždy po ruce. Jedná se o plastovou nebo papírovou tabulku, kterou lze pořídit do dvaceti korun. Po příjezdu na parkoviště na ni jednoduše nastavíme dobu příjezdu a umístíme viditelně za čelní sklo. Řidič, který nerespektuje tuto dopravní značku se dopouští přestupku a lze mu v blokovém řízení uložit pokutu až dva tisíce korun.

Automatizovaný externí defibrilátor (AED) u MP Dobruška

V listopadu 2018 se strážníci Městské policie Dobruška zapojili do projektu KISS SHARP. Veškerá spolupráce probíhá v rámci součinnosti s ZZSKHK a všichni strážníci jsou pro obsluhu AED odborně proškoleni.
AED je přístroj, který, pokud je dostupný, tvoří nedílnou součást základní neodkladné resuscitace. V čase srdeční zástavy je řada osob postižena život ohrožující poruchou srdečního rytmu - komorovou fibrilací. Prostřednictvím AED je možné dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace, který může obnovit normální srdeční rytmus. Pokud je defibrilace provedena 3-5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50-75%. AED tak představuje šanci časného provedení defibrilace před příjezdem záchranné služby.

Mezinárodní symbol umístění AED

Jak postupovat při zástavě srdečního rytmu?

 1. Zjistíme, zda nám nehrozí nebezpečí.
 2. Zavoláme si o pomoc z okolí.
 3. Zjistíme, zda postižený reaguje - hlasitě dotyčného oslovíme, zatřeseme jeho rameny.
 4. Pokud nereaguje, otočíme jej na záda.
 5. Zprůchodníme dýchací cesty tlakem na čelo a tahem brady vzhůru.
 6. Během 10 sekund zkontrolujeme dýchání - svoji hlavu přiblížíme k obličeji postiženého a sledujeme pohyby hrudníku.
 7. Voláme záchrannou službu pod číslem 155.
 8. Pokud člověk NEDÝCHÁ NORMÁLNĚ (má např. lapavé dechy, chrčí), zahájíme resuscitaci - nepřerušovaně oběma rukama stlačujeme střed hrudníku frekvencí 100-120/min do hloubky 5 - 6 cm.
 9. Ve stlačování hrudníku pokračujeme, dokud:
  • se postižený aktivně nebrání (pohyb, otevírání očí)
  • si resuscitaci nepřevezmou záchranáři

Umožnění jízdy cyklistům v jednosměrné ulici u gymnázia a ZŠ Pulická

V jednosměrné ulici K. Michla u místního gymnázia a ZŠ Pulická se podařilo umožnit jízdu cyklistům v protisměru. Toto jim nově umožňuje dopravní značka E12b - vjezd cyklistů v protisměru povolen. Na to, že se řidiči jedoucímu od ul. Pulická nebo ul. Zd. Nejedlého může v místě jednosměrné ulice objevit cyklista v protisměru, upozorňuje dopravní značka E12a - jízda cyklistů v protisměru. Chtěli jsme tímto vyhovět požadavkům cyklistů z okolních domů, kteří by touto lokalitou mohli projíždět a ne ji objíždět přes ul. Pulická. Proto žádáme řidiče motorových vozidel o obezřetnost nejen v jednosměrné ulici ale i v blízké a poměrně komplikované křižovatce ulic Pulická, Zd. Nejedlého, K. Michla.

Změna dopravního značení u gymnázia

V Pulické ulici u gymnázia je instalováno nové dopravní značení. Tato změna byla provedena z důvodu bezpečnějšího projíždění vozidel s ohledem na přilehlá školská zařízení a zvýšený pohyb chodců. Bylo zde nově přidáno dopravní značení B28- zákaz zastavení podél vozovky ze směru od Pulic s omezením platí v pracovní dny od 6 do 8 hod. mimo bus a zásobování. Při začátku školního vyučování zde docházelo k zastavování osobních motorových vozidel a z toho vznikaly komplikované dopravní situace a tvoření kolon. Řidiči autobusů vozící děti do školy museli zastavovat uprostřed komunikace a děti do ní poté musely vstupovat. Dále zde byla snížena maximální rychlost ze 40km/h na 30km/h a to dopravním značením B20a - nejvyšší dovolená rychlost (30km/h). Platnost dopravního značení zůstala stejná a to v pracovní dny od 6 do 17 hod. Žádáme řidiče o respektování tohoto dopravního značení. Ulehčíte tím už tak komplikovanou dopravní situaci v tomto místě, kdy se zde pohybují školáci.

Řidiči nepřepínejte své síly

17. října 2018 v časných ranních hodinách havaroval na území města Dobruška řidič stříbrného vozidla značky Nissan. Řidič za jízdy usnul, svým vozidlem vjel do protisměru, sjel z vozovky a následně narazil do betonového mostku, kdy se na místě otočil s vozem na střechu. Řidiče si s lehčím zraněním převzala ZZSKHK. Na místě zasahoval hasičský záchranný sbor stanice Dobruška, Policie ČR Dobruška a Městská policie Dobruška.

S drogou v těle na slavnosti

V průběhu koncertu hudební skupiny Gipsy CZ v rámci Svatováclavských slavností 2018 upoutalo pozornost hlídky Městské policie Dobruška černé vozidlo značky Ford. Řidič vozidla nerespektoval dopravní značení B1 - zákaz vjezdu a vjel do nám. F. L. Věka přímo mezi diváky probíhajícího koncertu. Poté, co ho strážníci zastavili tak mladý řidič tvrdil, že si neuvědomil, že je v zákazu vjezdu a omlouvá se. Nechce mít problémy a pouze odváží své přátele na probíhající koncert. Při projednávání přestupku byl nervózní a neustále přecházel z místa na místo. Strážníkům se přiznal, že řidičský průkaz nevlastní a nikdy mu nebyl vydán. Dechová zkouška mu alkohol neprokázala, ale orientační vyšetření na přítomnost omamné a psychotropní látky bylo pozitivní. Muž byl předán Policii ČR.

Závadová mládež

V letošním roce se hromadí stížnosti občanů Dobrušky na popíjení alkoholu a nevhodné chování mladistvých a to zejména v lokalitě nově vybudovaného parčíku u domku F. L. Věka a Archlebových sadech. Mládež se zde srocuje ve skupinkách a po jejich odchodu zůstává na zemi nespočet zašlápnutých nedopalků a poházené lahve. Strážníci se na tyto lokality v poslední době více zaměřili a v uplynulých měsících zde zkontrolovali desítky osob. Městskou policií Dobruška byly zjištěny čtyři osoby pod vlivem alkoholu ve věku pod hranicí 15 let. Celá věc byla předána OSPOD k dalšímu šetření. Kontroly mladistvých a dodržování veřejného pořádku budou však v podobných lokalitách probíhat i nadále. Nepořádek v parcích trápí nejedno město nebo obec, hlídka městské policie však nemůže být na všech místech zároveň a proto žádáme občany města, aby pokud zjistí jakékoliv porušování zákona nebo právních předpisů města, neváhali a kontaktovali nás na mobilním čísle 602 491 619.

SMS platba parkovného

V Dobrušce je na zpoplatněných parkovištích na nám. F. L. Věka a ul. Pulická (u polikliniky) rozšířena možnost nejen uhrazení parkovacího poplatku hotově ale i nově pomocí SMS. Ceník parkovného a podrobný postup platby je vyvěšen na všech parkovacích automatech. Možnost uhradit parkovací poplatek SMS zprávou by měl zjednodušit a ulehčit občanům hrazení poplatku za parkování a zejména těm, kteří nemají u sebe drobné mince nebo vůbec žádnou hotovost.

Řidiči pozor v ulici Na Poříčí!

Vážení spoluobčané, upozorňujeme na další změnu dopravního značení a to v ul. Na Poříčí. Změna byla provedena ze stejných důvodů jako v ul. Radima Drejsla. K problémům se zimní údržbou, špatnému průjezdu vozidel svozu odpadu je na této komunikaci navíc zvýšen průjezd nákladních vozidel zásobujících firmy Servisbal obaly s.r.o. a Asinta s.r.o. Proto je na úseku s platností od přejezdu železniční tratě Dobruška-Opočno po dům č.p. 726 zakázáno stání dopravním značením B29 (zákaz stání). Děkujeme za pochopení a věříme, že změna přispěje ke zlepšení provozu.

Nový zákaz stání v ulici R. Drejsla

V ulici Radima Drejsla jste již mohli zaregistrovat další změnu dopravního značení, kde došlo k umístění dopravních značek B29 (zákaz stání) s platností úseku od křižovatky s ulicí Mlýnská až k ulici Nádražní.

Pro vysvětlení: změny probíhají na základě dlouholetých problémů a stížností na komplikovaný průjezd nákladních vozidel, zejména svozu odpadu nebo při zimní údržbě Technickými službami Dobruška. Dopravní změna se však neřešila pouze z tohoto důvodu, ale také kvůli volnému průjezdu vozidel Hasičského záchranného sboru v případě, že by v daném místě došlo k havárii nebo požáru. Dopravní infrastruktura plánovaná před desítkami let nepočítala s tak velkým nárůstem počtu vozidel, která se po komunikacích ve městě pohybují, nebo na nich v současnosti parkují. Šířka ulice Radima Drejsla neodpovídá požadovaným parametrům pro parkování vozidel v obou směrech dle pravidel silničního provozu. Proto se snažíme situaci usměrnit, aby nedocházelo k problémům s průjezdností nebo s údržbou komunikace. Věříme, že po uvedených změnách budou občané, řidiči i další účastníci využívající zmíněnou komunikaci spokojeni.

Cyklisté pozor!

Od února je z náměstí F. L. Věka směrem do Solnické ulice a naopak umístěno nové dopravní značení (B11 zákaz vjezdu všech motorových vozidel). Dříve bylo na tomto místě umístěno dopravní značení B01 (zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech), které neumožňovalo, aby místem projížděli cyklisté. Tato změna značení již průjezd umožňuje. Proto upozorňujeme všechny cyklisty, vjíždějte na náměstí F. L. Věka s obezřetností, aby nedošlo ke zbytečnému střetu s případně procházejícím chodcem.

Městská policie, nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška, tel. 494 629 572, e-mail: mestskapolicie@mestodobruska.cz