Postupy

Předvolání na městskou policii

Podle zákona o obecní policii je strážník oprávněn osobu, která je podezřelá ze spáchání přestupku, svědka nebo osobu, která nějakým způsobem může přispět k objasnění skutečností vztahujících se k porušení zákona, vyzvat, aby se v určitou dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podaném vysvětlení.

V praxi se může jednat např. o majitele motorového vozidla, kterým byl spáchán dopravní přestupek, avšak řidič vozidla nebyl zastižen na místě, o osobu podezřelou ze spáchání přestupku, která není ochotna věc vyřešit se strážníkem na místě apod.

Předvolaná osoba je povinna výzvě vyhovět. Pokud se dotyčný nemůže v daném termínu a čase dostavit ze závažných důvodů, je povinen se řádně a včas omluvit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí postihu za přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby a může být strážníkem k sepsání zápisu o podaném vysvětlení předveden.

Strážník je povinen dotyčnou osobu poučit o skutečnosti, že podání vysvětlení může odmítnout, pokud by tím sebe nebo osobu blízkou vystavila nebezpečí postihu za přestupek nebo trestního stíhání. Totéž platí u osoby, která je vázána mlčenlivostí dle zákona.

Bylo-li vám doručeno předvolání na Městskou policii Dobruška k sepsání zápisu o podaném vysvětlení, dostavte se prosím v uvedené době na udanou adresu, popř. se předem řádně omluvte. Můžete tak učinit osobně, telefonicky, písemně, popř. elektronickou poštou. Kontaktní údaje naleznete na našich internetových stránkách.

Městská policie, nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška, tel. 602 491 619, e-mail: mestskapolicie@mestodobruska.cz