Zprávy 2019

Spolupráce při úklidu Dobrušky

V sobotu 14. září jsme se připojili k akci pořádané místním florbalovým klubem FBC Dobruška s názvem "Ukliďme Dobrušku". Mladí florbalisté a jejich rodiče vyrazili do úklidu odpadků po městě a okolí a my do lokalit, kde se scházejí rizikové osoby, abychom je vyčistili od nebezpečného materiálu. Prověřili jsme několik těchto míst a nezapomněli ani na sousední město Opočno. A výsledek naší činnosti byl nález dvou použitých injekčních stříkaček. Mnohým lidem se může nález jen dvou stříkaček ve dvou městech zdát málo, ale při možnosti jaké neštěstí dovede i jedna nakažená stříkačka přivodit je pro nás každý nález a zlikvidování úspěchem. Kontrolu těchto lokalit se samozřejmě věnujeme v průběhu celého roku a v minulosti jsme se také zúčastnili celorepublikové akce s názvem "Jehla". Při této činnosti úzce spolupracujeme s krizovým centrem Laxus, jejichž pracovníkům je nebezpečný odpad předán. Terénní pracovníci centra uživatelům drog poskytují sociální a adiktologické služby.

Shodou náhod při návratu na oddělení byla mezi Dobruškou a Doly zastavena řidička, u níž jsme pojali podezření, že by mohla být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vyzvali jsme ji tedy k provedení orientační dechové zkoušky, která vyšla s negativním výsledkem, ale test na přítomnost jiných návykových látek vyšel s výsledkem přítomnosti THC (tetrahydrokanabinol), který se vyskytuje v konopí, dále na látky amfetamin a metamfetamin. Žena byla předána hlídce Policie ČR. Na závěr mohu konstatovat, že v našich statistikách začíná být řízení pod vlivem návykových látek častějším jevem než řízení pod vlivem alkoholu.

Beseda pro děti na Novém Hrádku

První srpnový den jsem byl pozván vedoucími příměstského tábora na Novém Hrádku, abych dětem představil práci městské policie. Ve spolupráci s OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) jsem přivítal ochotu jedné pracovnice se besedy také zúčastnit a proto jsme do místní sokolovny vyrazili spolu. Pracovnice OSPOD se dětem představila a vysvětlila jim, v čem spočívá její práce, kde najdou její pracoviště a na jakém telefonním čísle ji mohou v případě tíživé životní situace kontaktovat.

Já dětem představil činnost městské policie a její spolupráci s ostatními složkami IZS (hasiči, rychlá záchranná služba, Policie ČR). Nejvíce je samozřejmě zajímaly napínavé příběhy ze služby a vybavení, které se ve službě používá např. taktická vesta, odchytové pomůcky, záchranářské vybavení a alkohol tester. Veškeré vybavení muselo být dětmi také vyzkoušeno. V neposlední řadě jsem nezapomněl na to si děti vyzkoušet, zda vědí, jak se chovat v různých situacích např. styk s cizím zvířetem, kontakt s cizí osobou, nález nebezpečných věcí, jak se chovat na ulici a další. Děti jsem si také vyzkoušel z důležitých telefonních čísel a obstály na jedničku.

Neukáznění řidiči na autobusovém nádraží

Znalost dopravních značek je jedním ze základů, které by měl každý účastník silničního provozu a obzvláště řidič ovládat. Jejich umístění má pro provoz na pozemních komunikacích svůj význam a jsou určeny k jeho regulaci nebo omezení. Takové omezení je i v Dobrušce u Archlebových sadů v prostoru autobusového nádraží. Zde je provoz omezen dopravní značkou B1 (zákaz vjezdu) s dodatkovou tabulkou "MIMO BUS, DOPRAVNÍ OBSLUHY A VOZIDEL DO AREÁLU HEMA, JECH". Bohužel stále více řidičů si myslí, že jejich jednání nikoho neomezuje a nerespektují význam dopravních značek. Díky jejich bezohlednosti, že do místa neoprávněně vjedou, svá vozidla zaparkují a odejdou si na nákup nebo k lékaři, zde vzniká komplikace řidičům linkových autobusů, jejichž řidiči je poté nemají kde při přestávce odstavit. Každé toto porušení lze vyřešit blokovou pokutou do výše 2000,- Kč.

Dopravní situace v Pulické ulici a u gymnázia

U Gymnázia Dobruška v Pulické ulici byly instalovány dvě nové dopravní značky B1 (zákaz vjezdu) s omezením "mimo dopravní obsluhy". Ke gymnáziu je nyní vozidlům, jež nesplňují podmínku dopravní obsluhy vjezd zakázán a to ze všech tří směrů.

Čím dál častěji se setkáváme s řidiči, kteří takový zákaz porušují i na jiných místech v Dobrušce. Např. v ul. Na Budíně nebo v ul. Poddomí, kde se v poslední době na dodržování tohoto zákazu zaměřujeme. Někteří řidiči nevědí, co znamená pojem "dopravní obsluha" a "zásobování" nebo nechápou jeho význam.

Dopravní obsluha jsou v české terminologii silničního provozu vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, speciálně označená vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

Definice "zásobování" je užší. Také zahrnuje vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, speciálně označená vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou, ale už nezahrnuje vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

Dále upozorňuji, že v rámci uzavírky pozemní komunikace v Novém Městě nad Metují a vedení objízdné trasy přes Pulice a Dobrušku, probíhají a nadále budou probíhat z důvodu nárustu dopravy zvýšené kontroly na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v ul. Pulická a Zd. Nejedlého, a to i v ranních hodinách při začátku školního vyučování. Pro ty, co nepostřehli změnu dopravního značení, pouze připomínám, že v ul. Pulická u gymnázia a základní školy platí v pracovní dny v době od 6:00 do 17:00 snížení rychlosti na 30 km/h.

Neukáznění pejskaři

Trávníky plné psích výkalů, nemilé překvapení na chodníku, do kterého si šlápnete? Ano, to je problém kdejakého města, vesnice, sídliště nebo parku, a bohužel i u nás v Dobrušce. Neukáznění pejskaři si zřejmě myslí, že pokud platí za psa městu poplatek, nemusí po něm exkrementy uklízet. V porovnání s předchozím stavem se tato situace výrazně zlepšila, ale stále se najdou jedinci, kteří nechají svého psa vykonat potřebu, a přestože mají pytlík v ruce, otočí se, aby zjistili, jestli je někdo nepozoruje a z místa nenápadně zmizí, aniž by hromádku uklidili. Nejenže tímto přístupem dělají ostudu ostatním slušným lidem, kteří po svých psech uklízejí, ale působí nepříjemnosti dalším uživatelům veřejné zeleně, jako jsou například děti, které si na takto znečištěných trávnících hrají, nebo maminkám, které by si chtěly se svými ratolestmi odpočinout v parku na dece.

Jako každý rok dochází s příchodem jara k navýšení odchytů volně pobíhajících psů, kteří větří hárající se feny a jsou proto schopni překonat nemalou překážku. Bohužel se stává častějším pravidlem, že po odchytu nemůžeme pejska ihned identifikovat a zjistit majitele, jelikož není nijak označen. Apeluji tedy na ty, co svého psa označeného nemají, aby tak učinili. Nespoléhejte na to, že se Vám nemůže zaběhnout, i když ho máte za plotem v zabezpečené zahradě. Ulehčíte nám úsilí při hledání jeho domova a jemu stresující pobyt v cizím prostředí záchytného kotce.

Dále bych chtěl touto cestou upozornit, že od roku 2009 platí ve městě Dobruška vyhláška č. 1/2019 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích, která zakazuje venčení a volné pobíhání psa bez vodítka v zastavěné části města, což se v poslední době stalo v našem městě opět trendem. Její porušení naplňuje skutkovou podstatu přestupku §4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích v platném znění.

Parkoviště v ul. Pulická

V nejbližších dnech nebo týdnech bude v ul. Pulická provedena změna dopravního značení, která bude spočívat ve vytvoření několika parkovacích míst. Parkoviště se bude nacházet v blízkosti pozemní komunikace u čp. 161 VINÁRNA - BAR "Nad sklípkem", kde je již plocha zřízena. Do teď bylo na tomto místě parkování omezeno pouze na dvě místa a na zbývající ploše parkování zakazovalo dopravní značení B28 (zákaz zastavení). Po úpravě dopravního značení dojde k uvolnění celé parkovací plochy, kde budou tato místa ve všední dny od 7:00 do 15:00 hod. vyhrazena pro návštěvníky ordinací lékařů v ul. Spojovací. Žádáme tedy pacienty, aby při návštěvě ordinací využívali toto parkoviště a neblokovali svými vozidly ul. Spojovací.


« Zprávy 2023 »  « Zprávy 2022 »  « Zprávy 2021 »  « Zprávy 2020 »  « Zprávy 2018 » 
Městská policie, nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška, tel. 602 491 619, e-mail: mestskapolicie@mestodobruska.cz