Zprávy 2023

Mikulášská nadílka v MŠ Komenského

Pro radost dětí z MŠ Komenského zařídili strážníci Městské policie Dobruška návštěvu Mikuláše a jeho družiny v jejich školce. Děkujeme pedagogům za spolupráci a těšíme se na příští rok.

Pozor! - blíží se novela zákona o provozu na pozemních komunikacích

Vážení občané, jistě jste již z medií zaregistrovali, že od 1.1.2024 vejde v účinnost novela zákona 361/2000 Sb., o provozu po pozemních komunikacích. Změna je poměrně zásadní v několika směrech. Zjednodušuje bodový systém a zpřísňuje sankce za nejzávažnější přestupky. Nově zavádí pouze tři sazby bodů podle závažnosti, a to 6, 4 a 2 body, oproti nynějším pěti současným. U závažných přestupků se zvyšují sazby blokových pokut na místě, které už nebudou moci být jen symbolické. Ve správním řízení se zvyšují horní hranice sazeb pokut, tak aby bylo možné přihlédnout k vysoce nebezpečnému chování v silničním provozu. U závažných přestupků se prodlužuje i délka doby, po kterou řidič nesmí řídit.

Zavádí zároveň povinný preventivní program pro začínající řidiče, kteří se dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu. Návrh také umožnuje řídit auto už od 17 let pod dohledem mentora. Toto však má poměrně striktně nastavená pravidla. Mentor musí splňovat kvalifikační předpoklady, sedět na místě spolujezdce a nesmí být pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Režim L17 je zaznamenán v Evidenční kartě řidiče mladého řidiče i mentora. Mentor musí mít řidičské oprávnění skupiny B minimálně 10 let, nesmí mít zákaz řízení a žádný záznam v bodovém systému. Mladý řidič může mít až 4 mentory. Pokud začínající řidič v režimu L17 spáchá závažný přestupek, musí absolvovat vzdělávací kurzy. Pro větší přehled proto doporučuji si novelu prostudovat.

Pozor na jehly!

Ke konci měsíce července obdržela hlídka strážníků oznámení, že u cyklostezky mezi Opočnem a Dobruškou leží na zemi několik injekčních stříkaček. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se nejedná o několik injekčních stříkaček nýbrž o několik desítek. Po přepočítání bylo zjištěno číslo 71. Hlídka nebezpečný materiál sebrala do kontejnerů a předala centru Laxus, se kterým v takových případech spolupracujeme. Apeluji tímto na občany, aby byli na vycházkách obezřetní. To obzvláště se psy a dětmi a při každém takovém nálezu nás neváhejte kontaktovat.

 

Senioři, pozor na podvodníky!

V poslední době se nám opět množí oznámení na jednání, kde seniory obchází muž nebo žena s různými výmluvami výher, neodolatelných nabídek, revizí nebo kontrol dodavatele plynu, vody apod. Uslyšíte zvonek, za nimi stojí upravený, slušně oblečený, hovorný a přátelsky vystupující člověk s takovými argumenty, nebo také dělník v pracovním oblečení. Právě takové triky v nynější době používají podvodníci, kteří chtějí získat důvěru a dostat do Vašich obydlí!

Apelujeme proto na seniory, že pokud nebudou mít takovou kontrolu nebo revizi předem oznámenou dodavatelem, aby takové osoby nevpouštěli do svých obydlí a popř. nenechali ani volně se pohybovat po společných prostorech domů.

Pokud budete mít o osobě sebemenší pochybnosti, neváhejte volat hlídku strážníků na tel. 602 491 619 nebo linku 158 Policie ČR.

Čipování psů

Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Od tohoto data je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes takto označený. Bohužel čím dál častěji se ale se při odchytech setkáváme se psy, kde jejich majitelé tuto povinnost stále nesplnili. Apelujeme proto na majitele, kteří doposud tuto povinnost nesplnili, aby tak učinili. V případně nesplnění této povinnosti je možné uložit pokutu až do výše padesát tisíc korun.

Sběr nebezpečného materiálu

V průběhu března byla prověřena monitorovaná místa, kde se srocují závadové osoby. Okolí opuštěných domů, parky, nádraží, okolí garáží s častým výskytem nebezpečného materiálu, jako jsou použité injekční stříkačky. Při této akci byly nalezeny tři použité injekční stříkačky, které byly předány k likvidaci centru LAXUS, s nimiž v této činnosti úzce spolupracujeme. Samozřejmě jsme nezapomněli ani prověřit dětská hřiště a jejich kontrola proběhla bez závad.

 

Pomáháme

V březnu jsme byli požádáni o pomoc při přepravě nemohoucí seniorky do jejího bytu umístěného v patrovém domě. Seniorku jsme přepravili za pomoci přístroje "Schodolez".

Rádi bychom sdělili občanům, že takovým přístrojem disponujeme a pokud budou mít o takovou službu zájem, mohou se na nás kdykoliv obrátit. Službu provádíme zdarma a na přístroj je možné připojit většinu invalidních vozíků.

Výcvik záchrany tonoucího

S profesionálními hasiči z místní stanice Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje jsme se zúčastnili výcviku záchrany tonoucího. Pod vedením zkušených záchranářů jsme si vyzkoušeli situace, se kterými se člověk při takové záchraně může setkat. Rádi bychom tímto kolegům z HZS poděkovali a ceníme si, že nás k takovému výcviku přizvali.

2,5 promile je opravdu dost!

4.2.2023 v nočních hodinách upoutalo pozornost strážníků vozidlo, které se v ulicích Opočna pohybovalo po pozemní komunikaci ze strany na stranu a jeho jízda byla značně nestálá. Po zastavení se na strážníky vyvalil nejen alkoholový odér ale i řidič, který při dechové zkoušce nadýchal téměř 2,5 promile. Muž k tomu ani nevlastnil řidičské oprávnění. Tímto jednáním je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a byl následně předán Policii ČR.

Jízda bez řidičského průkazu

5.1.2023 v odpoledních hodinách zadržela hlídka strážníků v ul. Laichterova řidičku vozidla, která se podle získaných informací několik měsíců proháněla ulicemi Dobrušky bez řidičského průkazu. Řidička tímto porušila ustanovení § 3, odst. 3, písm. a) zák. č. 361/2000 Sb., a tím je v podezření ze spáchání přestupku dle ustanovení § 125 c, odst. 1, písm. e), bod 1, zák. č. 361/2000 Sb. Tento přestupek nelze řešit na místě, a tudíž bylo její jednání předáno správnímu orgánu MěÚ Dobruška.

Další událost ale jiné řidičky se stala 15.1.2023 v 01:12 hod. kdy se ze směru od křižovatky ul. Nádražní/Radima Drejsla, směrem do ul. Opočenská přibližovalo ke stanovišti hlídky strážníků vozidlo, jehož jízda se jim zdála krajně podezřelá. Strážníci vyjeli za vozidlem, které pokračovalo v jízdě nepřiměřenou rychlostí k nám. F. L. Věka, hlídka se zařadila za něj a v souladu se zákonem dala pokyn k zastavení. Řidič vozidla na výzvu nereagoval a prudkým odbočením do ul. Komenského pokračoval dál v jízdě, kde projel křižovatku ul. Komenského/Čs. odboje, přičemž se ani neobtěžoval respektovat dopravní značení "P6 - Stůj, dej přednost v jízdě". Poté vozidlo zastavilo v ulici Mírová před domem č.p. 735 v protisměru při levém okraji komunikace. Ve vozidle se nacházely dvě osoby, žena řidička a muž spolujezdec. Žena na výzvu k předložení dokladů předložila občanský průkaz, osvědčení o registraci vozidla a tvrdila, že řidičský průkaz jí byl zadržen. Vzhledem k podezření spáchání trestného činu "Maření výkonu úředního rozhodnutí" byla na místo přivolána Policie ČR. Než kolegové od Policie ČR na místo dorazili, strážníci u řidičky provedli orientační vyšetření na TOXI, které vyšlo pozitivní na přítomnost amfetaminu a metamfetaminu.

Zhodnocení roku 2022

Události uplynulého roku 2022 zřejmě nikoho nenechaly chladným. Ani strážníky Městské policie Dobruška neminuly změny. Podzimní komunální volby jim přinesly nového nadřízeného pana místostarostu Jana Špačka. Strážníci se i v loňském roce plně věnovali plněním úkolů městské policie a jejich pracovní vytížení je mimo jiné ovlivňováno také počtem přijatých oznámení a řešených událostí. Počet zjištěných přestupků stoupl oproti roku 2021 o 710 přestupků. Zvedl se i počet zadržených osob řídících pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Strážníci se opět zaměřili i na prevenci a uspořádali několik besed s dětmi a mládeží.

Do nového roku 2023 Vám chci popřát za celý kolektiv Městské policie Dobruška především pevné zdraví a spokojenost v profesním i osobním životě.

Statistika činnosti Městské policie Dobruška za rok 2022
Celkový počet zjištěných přestupků2569
z toho počet přestupků projednaných příkazem na místě664
z toho počet podezření ze spáchání přestupků oznámený podle §10 zákona o obecní policii příslušnému správnímu orgánu134
Celková výše pokut uložených strážníky příkazem na místě297 000 Kč
Celkový počet řešených přestupků - přehled2569
z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě0
z toho přestupků proti veřejnému pořádku61
z toho přestupků proti občanskému soužití1
z toho přestupků proti majetku0
z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu2118
z toho přestupků spáchaným překročením nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti301
z toho přestupků podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek12
z toho ostatních76
Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených podle §10 zákona o obecní policii příslušnému správnímu orgánu134
z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě0
z toho přestupků proti veřejnému pořádku6
z toho přestupků proti občanskému soužití0
z toho přestupků proti majetku0
z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu94
z toho přestupků spáchaným překročením nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti13
z toho přestupků podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek0
z toho ostatních21
Další údaje
Počet osob převezených do záchytné stanice0
Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek5
Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob0
Počet odchycených zvířat36
Počet asistencí u dopravních nehod21
Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu oznámených Policii ČR1
Přijatých oznámení od občanů254

« Zprávy 2022 »  « Zprávy 2021 »  « Zprávy 2020 »  « Zprávy 2019 »  « Zprávy 2018 » 
Městská policie, nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška, tel. 602 491 619, e-mail: mestskapolicie@mestodobruska.cz